كارآفريني،قانون کار، بهداشت و ایمنی کار

1.نظر حكيم بزرگمهر راجع به شانس چيست؟

2. مسائل و مشكلاتي كه در راه اندازي يك كسب و كار وجود دارد چيست؟

3.چرا استخدام در اداره جات امروزي نمي تواند شغل مطمئني باشد؟

4. خويش فرما يعني چه؟

5. اهداف عمده كسب و كار چيست؟

6. مهمترين هدف كسب و كار چيست؟

7.اهميت كسب و كار خانگي در چيست؟

8.كدام يك از انواع كسب و كارها سهم بيشتري در بازار جهان دارد؟

9.انواع كسب و كار را نام ببريد؟

10.دلائل انتخاب كسب و كار خانگي چيست؟

11.كسب و كار اينترنتي چيست؟

12. سايت هاي اينترنتي در بازار چرا مي تواند اهميت داشته باشد؟

13.منظور از اسم دمين چيست و چه ويژگي هايي دارد؟

14. "Com" در اسم دمين چه مفهومي دارد؟

15.چه تعداد سايت اينترنتي امروزه در جهان وجود دارد؟

16.جهت طراحي سايت اينترنتي چه اشخاصي خود ميتوانند اقدام كنند؟

17.كار آفرين كيست و كارآفريني چيست؟

18.نكات مهم در تعريف كار آفريني را بنويسيد؟

19.منظور از كسب و كار در كار آفريني در چه زمينه اي ميباشد؟

20.منظور از خطر كردن كار آفرين چيست؟

21.خلاق چه كسي است؟

22.چه فرقي بين مخترع و فرد نو آور است؟

23.سرمايه گزار چه كسي مي تواند باشد؟

24.تفاوت كارآفرين با مدير چيست؟

25.مفهوم "نياز در موفقيت " در كارآفريني چيست؟

26.چه كساني از پذيرش مسئوليت دوري مي كنند؟

27. منظور از مركز كنترل دروني چيست؟

28.افراد كار آفرين داراي چه نوع مركز كنترلي هستند چرا؟

29.       ريسك پذيري را تعريف كنيد؟

30.ريسك معتدل چيست؟

31.استقلال يعني چه؟

32.طبق دايرة المعارف علوم اجتماعي خلاقيت چه تعريفي دارد؟

33.پيتر داركر راجع به كارآفريني چه نظريه اي دارد؟

34.تحمل ابهام يعني چه؟

35. مهمترين عاملي كه كار آفرينان براي انجام هر كار تجاري نياز دارند چيست؟

36.ده ويژگي كار آفرينان را از نظر بايگرو بنويسيد؟

37.D10 يعني چه؟

38.مهمترين عامل در ايجاد انگيزه كار آفرينان چيست؟

39.چهار مورد از ويژگي هاي جمعيت شناختي كار آفرينان را بنويسيد؟

40.پيامبر اسلام (ص) در مورد كار چه فرمودند؟

41.نظر هومانز راجع به جايگاه اجتماعي چيست؟

42.نظر وسپر راجع به تحصيلات در كار چيست؟

43.انواع كار آفريني را نام ببريد؟

44.كار آفريني فردي را تعريف كنيد؟

45.منظور از سازمان كار آفرين چيست؟

46.تفاوت عمده كار آفريني فردي و سازماني در چيست؟

47.كار آفريني سازماني را تعريف كنيد؟

48.كارآفريني اجتماعي يعني چه ؟

49.چه عواملي در شكل گيري رفتار كار آفرينانه تاثير دارد؟ توضيح دهيد؟

50.براي راه اندازي كسب و كار خانگي رعايت چه اصلي ضروري است؟

51.نوع كسب و كار در چه زمينه هايي ميتواند باشد؟

52.موفقيت هر كسب و كار به چه عواملي وابسته است؟

53.اولين قدم در راه اندازي هر كسب و كار چيست؟

54.راه هاي عرضه محصولات در جامعه چگونه است؟

55.راه هاي يافتن ايده براي كسب و كار رابنويسيد؟

56.چگونه ميتوان ايده سازي نمود؟(موارد را نام ببريد)

57.اشكال كسب و كار را بنويسيد؟

58. در انتخاب محل كار به چه مواردي بايد توجه داشت؟

59.سياست دولت در تعيين محل بعضي از شركت ها چگونه است؟

60. راه هاي تامين منابع مالي كسب را بنويسيد؟

61.چگونه مي توان حمايت هاي مالي را جلب نمود؟

62. بازاريابي چيست؟

63. منظور از 4p چيست؟در مورد كدام عنصر در كسب و كار كاربرد دارد؟

64. چهار عنصر مهم بازار يابي را بنويسيد؟

65. از نظر بازاريابي عوامل عمده در تقسيم گروه ها در بازار چيست؟

66. مهمترين نكته در بازايابي چيست؟

67.  تحقيق ميداني چه ويژگيهايي دارد؟

68.منظور از تحقيق ميداني چيست؟

69. انواع تحقيقات براي شناخت بازار و مشتريان را نام ببريد؟

70. منظور از تحقيق اوليه چيست؟

71. روشهاي جمع آوري اطلاعات در تحقيق ميداني را بنويسيد؟

72. از مهمترين معايب در تحقيق ميداني را بنويسيد؟

73.مهمترين روش جمع آوري اطلاعات در روش تحقيق ميداني چيست؟

74. منظور از تحقيق كتابخانه اي چيست؟

75. چرا تحقيق كتابخانه اي ميتواند مفيد باشد؟

76. منابع مهم جمع آوري اطلاعات در تحقيق كتابخانه اي چيست؟

77.تحقيق انتشار يافته يعني چه؟

78. از مزاياي تحقيق كتابخانه اي چيست بنويسد؟

79.تحقيقات ثانويه چه معايبي دارد؟

80. كدام يك از تحقيقات بازار اهميت بيشتري دارد؟چرا؟

81. نحوه تدوين پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات چگونه بايد باشد؟

82.منظور از سوالات باز و بسته چيست؟

83. بعد تدوين پرسشنامه چگونه ميتوان اصلاحاتي انجام داد؟

84.منظور از انتخاب نمونه چيست؟

85.چرا تعين نمونه در تدوين پرسشنامه مهم است؟

86. چهار قانون طلايي مربوط به كدام عنصر در كسب و كار است؟

87.چها قانون طلايي محصول را نام ببريد؟

88.پايه و اساس بازار يابي خوب و موفق چيست؟

89. چه تفاوتي ميان بازار محوري و محصول محوري بازار است؟

90.موفق ترين شركتها در كسب و كار ها ................. است.

91.كدام دسته از خصوصيات اجزاء محصول در قانون دوم توجه بايد كرد؟

92.منحني عمو محصول را ترسيم كنيد؟

93. چگونه مي توان مانع كاهش ميزان فروش محصول در بازار شد؟

94.توليد محصولات مختلف در بازار نياز به .................... دارد؟

95. چگونه مي توان محصولي متفاوت به بازار عرضه كرد؟

96.تنها عنصر بازاريابي كه ايجاد "درآمد" مي كند چيست؟

97. قانون تقاضا را تعريف كنيد؟

98. دلائل قانون تقاضا را بنويسيد؟

99.قانون عرضه را تعريف كنيد؟

100. عرضه يعني چه؟

101.تعادل يعني چه؟

102. منظور از نقطه سازش چيست؟

103. چگونه نقطه تعادل در بازار ايجاد مي شود؟

104. منظور از قيمت گذاري نفوذي چيست؟

105. استراتژي قيمت گذلري چيست؟ نام ببريد؟

106.قيمت گذاري بازار محوري را نام ببريد؟

107.قيمت گذاري نفوذي در مورد جذب كدام دسته از مشنريان كاربرد دارد؟ چرا؟

108.  قيمت گذاري گران يعني چه؟

109. قيمت گذاري گران براي چه نوع متقاضيان بازار كاربرد دارد؟

110.  قيمت گذاري شكاري به كدام نوع از استراتژي قيمت در بازار اطلاق مي شود؟

111. قيمت گذاري مخرب را تعريف كنيد؟

112. چه تفاوتي بين قيمت گذاري مخرب و نفوذي است توضيح دهيد؟

113. تبعيض در قيمت يعني چه؟

114.   منظور از قيمت گذاري با توجه رقيب در استراتژي بازار يعني چه؟

115.قيمت گذاري بالاتر از هزينه در چه نوع بازاري كاربرد دارد؟

116 دو روش عمده در قيمت گزاري بالاتر از هزينه چيست بنويسيد؟

117.  عامل كليدي موفقيت در بازار چيست؟

118.  چرا خلاقيت از بعد مادي بعنوان يك ضرورت شناخته شده است؟

119. اهميت خلاقيت از بعد معنوي چيست؟

120.  .............. قابل آموزش است.                                                                     ايده سازي          خلاقيت            تجربه               نوآوري

121.   سعادت انسان در گرو .................. است.

122. آزويل در راجع به خلاقيت چه مي گويد؟

123.  خلاقيت چيست؟

124. طبق اتفاق نظر دانشمندان خلاقيت چه مي باشد؟

125. اولين گام براي خلق يك پديده يا اختراع و نوآوري چيست؟

126. مفاهيم تازگي و خلاقيت چه فرقي دارند؟

127.  مهمترين اختراع بشر در قرن 19 چه بود؟

128. انواع تكنيك هاي خلاقيت را نام ببريد.

129. در " تكنيك فهرست خصوصيات" چه مزايايي وجود دارد؟

130.  "تكنيك فهرست خصوصيات " را تعريف كنيد.

131. تكنيك "واژه تصادفي" چيست؟

132.   از كدام تكنيك براي پرورش خلاقيت بدون دسترسي به موضوع خاص مي توان استفاده نمود؟

133.  تكنيك طوفان نغزي را تعريف كنيد.

134.  رابطه بين خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني را بنويسيد.

135.  كارآفرينان چگونه ايجاد درآمد مي كنند؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 21:59  توسط سرگروه آموزشي  |